Fokus på miljön - Aromdekor

Svanen

Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Syftet med miljömärkning är att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön.

Hur tas kraven fram?

Nordisk Miljömärkning (NM) utvecklar kriterier, det vill säga en samling krav för ett visst produkt- eller tjänsteområde. De tas fram utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier för produkter som används i stor mängd och av många människor.

Alla produkter som finns kan inte Svanenmärkas. Innan NM beslutar om det ska tas fram kriterier för ett område görs en förstudie. Då tar man reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till och om det finns utrymme för förbättringar. NM bedömer också om en Svanenmärkning kan bidra till en produktutveckling som är mindre miljöbelastande.

De nordiska länderna utvecklar kriterier tillsammans. I Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden som beslutar i kriteriefrågor. Därefter beslutar den Nordiska Miljömärkningsnämnden om vilka produktgrupper och kriterier som ska gälla i hela Norden.

Arom-dekors produkter som är Svanenmärkta är;

– AdProLine® Proline Clean
– AdProLine® Proline Foam
– AdProLine® Proline Brush
– AdProLine® Proline Rinse

*Info om Svanen är hämtad från www.svanen.se

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning som listar de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Produkterna/tjänsterna som bär Bra Miljövalsmärkning måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön.

Bra Miljövals miljömärkning bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort. Två andra mål är att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Många framgångar tack vare Bra Miljöval

Produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Några av framgångarna med märkningen är att naturliga vattenflöden har värnats och att vattenkraftsverk har miljöanpassats. Ett annat gott resultat är att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel, vilket gör dem unika i världen.

Kraven är hårda och blir gradvis tuffare

Kriterierna för licenstagarna är tuffa och under ständig utveckling. Produkterna/tjänsterna som bär märkningen måste därför utvecklas kontinuerligt för att bli skonsammare för miljön. Kriterierna för de olika verksamhetsområdena skiljer sig från varandra.

Arom-dekors produkter som är märkta med Bra Miljöval är;

– AdProLine® Spolarvätska Färdigblandad, -18°C
– AdProLine® Spolarvätska Färdigblandad, -30°C
– AdProLine® Spolarvätska Koncentrerad

*Info om Bra Miljömärkning är hämtad från www.naturskyddsforeningen.se

Kemikaliesvepet

Med start i projektet ”Kemikaliesvepet” i början av 1990-talet tog Göteborgs miljöförvaltning fram kriterier för miljöanpassade bilvårdsprodukter och listat dessa. Naturskyddsföreningen har nu ansvaret för listorna och då hänger namnet med. Ambitionen nu, liksom då, är  att göra det enkelt för offentliga upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter där kemikalieinnehållet uppfyller strikta krav på miljö- och hälsofarlighet.

Arom-dekors produkter som är listade av Kemikaliesvepet är;

– AdProLine® Proline Degreaser
– AdProLine® Kallvefttning Extra
– AdProLine® Krafttvätt
– AdProLine® Krafttvätt med vax
– AdProLine® Microavfettning

 

FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), fd. REPA.

I Sverige har vi sedan 1994 haft producentansvar som innebär att företag som tillverkar, för in, fyller eller på annat sätt använder en förpackning* eller en förpackad vara på den svenska marknaden har en skyldighet att samla in och återvinna förpackningen.

Producentansvaret för förpackningar och tidningar innebär också att producenterna är skyldiga att rapportera in hur stor mängd förpackningar och tidningar de sätter på den svenska marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Uppgifterna används för att kunna följa upp både nationella och EU-gemensamma mål.

Årlig avgift
Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas ”Polluter Pays Principle” (PPP), det vill säga ”förorenaren betalar”. Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar. Läs mer här.

Arom-dekor Kemi rapportera och betalar årligen in denna avgift baserad på mängden emballage vi använder under vår tillverkning.

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårat nyhetsbrev